ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์บริการข้อมูล
ด้านการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน

กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ดูรายงาน ระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน